fbpx

מדיניות פרטיות

המידע המופיע באתר זה ( להלן:" המידע") נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי.
ואין בו כדי להטיל על עיריית בית שמש ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית בית שמש חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

עיריית בית שמש ו/או תאגיד עירוני כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לעיריית בית שמש אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה,תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע.
והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי עיריית בית שמש ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ"ל.

דילוג לתוכן